...ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บบล็อก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด รายการ กบนอกกะลา ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 51 - 27 ก.พ.52...

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

4. จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงานบ้านกบฯ
ประกอบไปด้วย
1. คุณภัทราพร สังข์พวงทอง ตำแหน่ง Producer
2. คุณปวีณา รุ่งเครือ ตำแหน่ง Co-Producer
3. คุณอนงค์ พันธวงศ์ ตำแหน่ง Co-Ordinator
4. คุณต่อศักดิ์ อินทกูล ตำแหน่ง Camera Man
5. คุณธนิต นฤพนธ์จิรกุล ตำแหน่ง Camera Man
6. คุณเมธาสิทธิ์ ก่ำศิริ ตำแหน่ง Camera Man
7. คุณธิดา นครสันติภาพ ตำแหน่ง Creative & Research Executive
8. คุณนเรศ หาญพันธ์พงษ์ ตำแหน่ง Creative & Research Executive
9. คุณนิโลบล ยะกันมูล ตำแหน่ง Creative & Research Executive
10. คุณนิธิศ สง่าอารีย์กุล ตำแหน่ง Creative & Research Executive
11. คุณเรวัฒน์ ชมภูชนะ ตำแหน่ง Creative & Research Executive
12. คุณอาทิติยา ไชยานนท์ ตำแหน่ง Creative & Research Executive
13. คุณตุลชัย ธรรมาธิวัฒน์ ตำแหน่ง Creative & Research Executive
14. คุณกัตติยา แสนยะมูล ตำแหน่ง Graphic
15. คุณคณิตา คนิยมเวคิน ตำแหน่ง Graphic
16. คุณรุจน์จินากร ไชยหาญ ตำแหน่ง Editor
17. คุณองอาจ หาญชนะวงษ์ ตำแหน่ง Editor
18. คุณอดิศร พันธุ์มณี ตำแหน่ง Editor

ไม่มีความคิดเห็น: