...ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บบล็อก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด รายการ กบนอกกะลา ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 51 - 27 ก.พ.52...

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

1. ระเบียบข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน

ระเบียบข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน

1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2. ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมาแสดงต่ออาจารย์นิเทศก์อีกครั้งหนึ่ง
4. ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยฝึกงานนั้นโดยเคร่งครัด
5. ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกงาน
6. ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันลงในเอกสารฝึกงาน และมอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงรายชื่อกำกับทุกสัปดาห์
7. เสนอเอกสารการฝึกงานให้อาจารย์นิเทศตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปทำการนิเทศก์

ระเบียบข้อปฏิบัติ นักศึกษาฝึกงาน
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามกาลเทศะ และเหมาะสมกับสถานที่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
2. ในการออกกองถ่ายทุกครั้งต้องได้รับอนุญาตจาก โปรดิวเซอร์ หรือ โค-โปรดิวเซอร์ และต้องแจ้งให้ประสานงานทราบก่อนออกกองถ่าย
3. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการทำจดหมาย เบิกอุปกรณ์ เบิกเงิน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบบริษัท เช่นเดียวกับทีมงานทุกประการ
4. กรณีลาป่วย หรือลากิจ ให้นักศึกษาฝึกงานแจ้งกับประสานงานของแต่ละรายการทุกครั้ง
5. เวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน ให้ใช้แบบแผนเดียวกับพนักงานทุกประการบางครั้งอาจมีการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายเป็นหลัก
6. ในการขอหนังสือรับรองการฝึกงาน ให้แจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์
7. ติดบัตร นักศึกษาฝึกงาน ตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น: