...ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บบล็อก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด รายการ กบนอกกะลา ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 51 - 27 ก.พ.52...

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

1. ระเบียบข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน

ระเบียบข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน

1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2. ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมาแสดงต่ออาจารย์นิเทศก์อีกครั้งหนึ่ง
4. ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยฝึกงานนั้นโดยเคร่งครัด
5. ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกงาน
6. ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันลงในเอกสารฝึกงาน และมอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงรายชื่อกำกับทุกสัปดาห์
7. เสนอเอกสารการฝึกงานให้อาจารย์นิเทศตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปทำการนิเทศก์

ระเบียบข้อปฏิบัติ นักศึกษาฝึกงาน
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามกาลเทศะ และเหมาะสมกับสถานที่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
2. ในการออกกองถ่ายทุกครั้งต้องได้รับอนุญาตจาก โปรดิวเซอร์ หรือ โค-โปรดิวเซอร์ และต้องแจ้งให้ประสานงานทราบก่อนออกกองถ่าย
3. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการทำจดหมาย เบิกอุปกรณ์ เบิกเงิน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบบริษัท เช่นเดียวกับทีมงานทุกประการ
4. กรณีลาป่วย หรือลากิจ ให้นักศึกษาฝึกงานแจ้งกับประสานงานของแต่ละรายการทุกครั้ง
5. เวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน ให้ใช้แบบแผนเดียวกับพนักงานทุกประการบางครั้งอาจมีการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายเป็นหลัก
6. ในการขอหนังสือรับรองการฝึกงาน ให้แจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์
7. ติดบัตร นักศึกษาฝึกงาน ตลอดเวลา

2.ข้อกำหนด หรือข้อปฏิบัติ ภายในบริษัท

ข้อกำหนด หรือข้อปฏิบัติ ภายในบริษัท

สิ่งแรกคือ ต้องมีคุณธรรม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การมีอุดมคติ หรืออุดมการณ์ร่วมกันและรู้จักการปรับตัวเข้าหากัน อยู่ร่วมกันได้

การแบ่งงานภายในบริษัท

แบ่งออกเป็นฝ่ายผลิต และฝ่ายบริหาร ซึ่งในฝ่ายบริหารก็จะมีสำนักงานบริษัท หรือ Max office โดยเพิ่งก่อตั้งขึ้นในปีนี้ มีหน้าที่เข้าไปบริหารจัดการ สอดส่องดูแล ให้ความใกล้ชิดในทุกส่วนทั้งหมด และในส่วนการผลิต มีผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นผู้ดูแล แต่ว่าหลักๆก็จะเป็นสำนักฝ่ายบริหารที่จะเข้าไปดูแล แต่ที่บริษัทนี่ ไม่มีฝ่ายบุคคล ไม่มีหัวหน้าฝ่ายบุคคล แต่มีคนทำงาน ไม่มีแผนกบุคคล สมมุติฝ่ายบุคคลทำหน้าที่อะไรบ้าง คัดเลือกคนเข้าทำงาน ระเบียบวินัยของคนที่ทำงานในบริษัท ค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการ ก็จะแบ่งงานกันไป มีคนทำงานกึ่งๆ มี2 ส่วนทำ คือสำนักบริหารทำหนึ่งPART แล้วก็บัญชีทำหนึ่งPART บัญชีก็จะดูเรื่องค่าตอบแทน เรื่องประกันสังคม เรื่องสวัสดิการที่บริษัทให้ ส่วนเรื่องการคัดเลือกคน เรื่องเงินเดือนให้เป็นไปตามระบบบริษัทและสำนักบริหาร

การจัดรูปแบบงานภายในบริษัท

เริ่มจากผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการก็จะลงมาเป็นโปรดิวเซอร์ของแต่ละรายการ ส่วนของนิตยาสารก็เรียกว่า บ.ก.บริหาร เทียบเท่าโปรดิวเซอร์

3. ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด รายการกบนอกกะลา
เลขที่ 22/4 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
Tel ( 662) 957-5793 Fax ( 662) 957-5796

ประวัติ รายการกบนอกกะลา
รายการกบนอกกะลา เป็นสารคดีความรู้ ที่จะพาไปคุณไปพบกับโลกกว้าง เพื่อค้นหา ความแปลกใหม่ และความอัศจรรย์ใจที่คาดไม่ถึง ให้ความรู้ที่มากกว่าในตำรา และห้องเรียน เน้นเนื้อหาที่เป็นความรู้ ผ่านการนำเสนอที่สนุกสนานและชักชวนผู้ชมตั้งคำถามและหาคำตอบจากจุดเล็กๆ ใกล้ตัว และเชื่อมโยง ไปสู่ความรู้ที่กว้างใหญ่ขึ้นตบท้ายด้วยการบูรณาการความรู้นั้นกับการใช้ชีวิต หรือสารคดีต่อยอดความรู้


5. ประวัติบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

ประวัติบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
บริษัท ทีวีบูรพาเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ 2545 จากการผลิตรายการที่มีคุณภาพ หรือที่เรียกว่า รายการน้ำดี เคียงคู่กับช่อง 9 Modernine TV มากกว่า 6 ปี โดย พี่เช็ค สุทธิพงศ์ ธรรมวุฒิ และกลุ่มคนที่มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในแวดวงโทรทัศน์มาก่อน โดยจุดเริ่มต้นของกลุ่มคนเหล่านี้มาจากการทำงานในบริษัท JSL แต่ด้วยความคิด และอุดมคติที่มีคล้ายๆกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัททีวีบูรพาขึ้น ซึ่งรายการคนค้นคน เป็นรายการแรกที่มีการผลิต ก่อนก่อตั้งบริษัทตามกฎหมาย

แผนผังองค์กรของบริษัททีวีบูรพา จำกัด
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นบริษัทที่มีขนาดเล็ก จึงแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆไม่มาก โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายใหญ่ๆก็คือ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายผลิต ซึ่งฝ่ายบริหารก็จะประกอบไปด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายผลิต โดยแบ่งเป็นฝ่ายผลิตของแต่ละรายการ ได้แก่ รายการคนค้นคน รายการกบนอกกะลา รายการจุดเปลี่ยน รายการแผ่นดินไท รายการพลเมืองเด็กและ 1 นิตยสารคือ นิตยาสารค.ฅน นอกนั้นก็คือ ฝ่ายธุรกิจ (Business) ฝ่ายบัญชี ธุรการ การเงิน และฝ่ายบุคคล รวมอยู่ด้วยกันหรือที่เรียกว่า Max office

รูปแบบรายการของบริษัท ทีวีบูรพา

รูปแบบรายการของบริษัทนั้น มีวัตถุประสงค์หลักคือ การผลิตรายการสารคดี ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยเน้นให้ความสำคัญว่ารายการที่ทำนั้น จะต้องทำเพื่อให้เกิดผล และเกิดประโยชน์แก่คนดู ไม่ใช่ให้เพื่อดูผ่านๆไป ไม่ใช่ทำเหมือนละคร ดูแล้วก็ผ่านไป แต่สิ่งที่รายการทำนั้นได้ให้อะไรกับคนดู คนดูได้อะไรจากรายการ กับสิ่งที่รายการทำอยู่